Uitgelicht

mest uitrijden

Meetcabines brengen hot moments van nutriëntenuitspoeling in beeld

Om maximaal inzicht te krijgen in de dynamiek van nutriënten in oppervlaktewater hebben RIVM en Deltares dit voorjaar twee mobiele meetcabines in gebruik genomen voor het continu meten van nutriënten in oppervlaktewater. Voor twee pilotstroomgebieden van de Kennisimpuls Waterkwaliteit in Brabant en Flevoland is de waterkwaliteit nu real-time te volgen.

geothermie installatie

Rekenkamer: kwaliteit drinkwater in gevaar door boren naar aardwarmte

Het Rijk beschermt de drinkwatervoorraden in de diepere ondergrond niet afdoende tegen de risico’s van het boren naar aardwarmte (geothermie). Dat is zorgwekkend, oordeelt de Algemene Rekenkamer in een door haar uitgevoerd onderzoek ‘Bescherming drinkwater bij het boren naar aardwarmte’. Ook in het KIWK-project Grondwater hebben onderzoekers al aandacht gevraagd voor de risico’s van geothermie op drinkwaterbronnen.

Luchtfoto Koningsdiep

Nutriënten in beken: is een goede KRW-maatlatscore goed genoeg voor de ecologie?

Eutrofiëring - een overmaat aan stikstof en fosfaat in het water - is een bekend en terugkerend probleem in meren en plassen. De rol van eutrofiëring in beken heeft de afgelopen decennia daarentegen nauwelijks aandacht gehad. Waarschijnlijk door de aanname dat het water in beken stroomt en de nutriënten ‘vanzelf’ naar de rivieren en de zee zou verdwijnen. Onderzoekers van het KIWK-project Ecologie hebben onderzocht of die aanname wel gerechtvaardigd is. Daaruit komt volgens hen naar voren dat nutriënten wel degelijk een belangrijke sleutelfactor zijn in beken.

mest injecteren

Nieuwe versie Maatregel op de kaart (fase 2): verbeterd, verbreed en in de praktijk getoetst

‘Maatregelen op de kaart’ is een landelijke kaart (een zgn. GIS-tool) die voor ieder landbouwperceel in Nederland aangeeft welke landbouwmaatregelen agrariërs er kunnen nemen om emissies van stikstof en fosfor naar water terug te dringen. De kaart is ontwikkeld binnen het KIWK-project Nutriënten. Onlangs werd een nieuwe, verbeterde en verbrede versie van de tool opgeleverd, die ook in de praktijk is getoetst.

Poldersloot

Hoge stikstofbelasting van Nederlandse oppervlaktewateren

De stikstofbelasting in Nederlandse oppervlaktewateren is groot, en in tegenstelling tot die van het land onderbelicht. De doelen van de KRW worden in 2027 niet gehaald als de belasting niet fors wordt gereduceerd. Dat is de conclusie van een onderzoek dat is uitgevoerd in het kader van de Kennisimpuls Waterkwaliteit.

 

Appels plukken

Tijd om de vruchten te gaan plukken van (bijna) vier jaar Kennisimpuls

Op 7 april 2021 vond de derde programmabijeenkomst plaats van de Kennisimpuls Waterkwaliteit. In de bijeenkomst brachten onderzoekers en kennisgebruikers de (online) aanwezigen op de hoogte van de laatste stand van zaken in de uiteenlopende projecten die in het kader van de Kennisimpuls Waterkwaliteit lopen. Er was speciale aandacht voor de implementatie en toepassing van de resultaten. Wat blijkt? Waterbeheerders kunnen zo langzamerhand de vruchten gaan plukken van (bijna) vier jaar waterkwaliteitsonderzoek. Aan het eind van 2021 wordt de Kennisimpuls officieel afgesloten. 

dierenarts in koeienstal

Wat zijn de risico’s en milieueffecten van diergeneesmiddelen?

Volgens het CBS wonen in Nederland (in 2019) bijna 18 miljoen stuks vee, meer dan 100 miljoen stuks pluimvee en ruim 27 miljoen huisdieren. Veel van deze dieren worden weleens behandeld met diergeneesmiddelen. Residuen van die middelen komen terecht in het milieu. De gevolgen daarvan zijn nog lang niet altijd duidelijk. Het Tijdschrift voor Diergeneeskunde publiceerde daarover een uitgebreid artikel, waarin ook aandacht wordt besteed aan het project Diergeneesmiddelen van de Kennisimpuls Waterkwaliteit, dat meer inzicht wil bieden in het milieueffect van medicijngebruik bij dieren.

Omgewoelde bodem met worm

Agrariërs werven voor beter bodembeheer door inzet van gedragswetenschappen

In 2020 voerde het KIWK-project Gedragswetenschappen in een zogenoemd actieonderzoek een gedragsinterventie uit om agrariërs te werven voor een adviesgesprek over beter bodembeheer, met als doel de uit- en afspoeling van nutriënten vanaf hun percelen te verminderen. Het project wilde daarmee medewerkers uit de watersector laten zien hoe het ontwikkelen van een interventie in zijn werk gaat en testen welk effect de ontwikkelde interventie had. Een rapport en samenvattend factsheet beschrijven de resultaten.

Op de hoogte blijven?