Uitgelicht

Hond en kat

Speuren naar risico’s van vlooienmiddelen levert veel vragen op

Het Deltafact ‘Emissies van vlooienmiddelen voor huisdieren naar oppervlaktewater’ maakt aannemelijk dat het gebruik van vlooeinmiddelen bij honden tot normoverschrijdingen leidt. De precieze omvang van emissies en emissieroutes is echter onduidelijk. Het rapport is een oproep voor de ontwikkeling van een breed kennis- en handelingsperspectief

Appels plukken

12 april 2022: Slotsymposium Kennisimpuls Waterkwaliteit

Op 12 april 2022 vindt het slotsymposium plaats van de Kennisimpuls Waterkwaliteit. We willen op het symposium, maar ook al ervoor en erna, de vruchten gaan plukken van vier jaar praktijkgericht onderzoek. De voorbereidingen voor dit symposium zijn in volle gang. Meer informatie volgt. Noteer deze dag alvast in je agenda.

Vlo onder vergrootglas

Workshops voor meer inzicht in mogelijkheden emissiereductie van antivlooienmiddelen naar oppervlaktewater

Voor een studie naar milieurisico’s van diergeneesmiddelen binnen de KIWK – Thema Diergeneesmiddelen is gekeken naar mogelijke emissieroutes van antivlooienmiddelen. Tijdens workshops kwam aan de orde wat hondeneigenaren en professionals mogelijk kunnen doen om emissie te beperken. Het is voor het eerst dat antivlooienmiddelen op deze manier in de aandacht van de watersector staan.

Luchtfoto van Nederland landelijk gebied

Webinar 'Maatregelen op de kaart'. Terugblik

'Maatregelen op de kaart' is een binnen de Kennisimpuls Waterkwaliteit GIS-tool waarin voor elk landbouwperceel op heldere wijze wordt aangegeven welke maatregelen het meest kansrijk zijn om de emissie van stikstof en fosfor naar grond- en oppervlaktewater te verminderen. Hoe werkt deze tool, en wat zijn de ervaringen in de praktijk? Op 21 september jl. werd de tool toegelicht tijdens een speciaal webinar.

mest uitrijden

Meetcabines brengen hot moments van nutriëntenuitspoeling in beeld

Om maximaal inzicht te krijgen in de dynamiek van nutriënten in oppervlaktewater hebben RIVM en Deltares dit voorjaar twee mobiele meetcabines in gebruik genomen voor het continu meten van nutriënten in oppervlaktewater. Voor twee pilotstroomgebieden van de Kennisimpuls Waterkwaliteit in Brabant en Flevoland is de waterkwaliteit nu real-time te volgen.

geothermie installatie

Rekenkamer: kwaliteit drinkwater in gevaar door boren naar aardwarmte

Het Rijk beschermt de drinkwatervoorraden in de diepere ondergrond niet afdoende tegen de risico’s van het boren naar aardwarmte (geothermie). Dat is zorgwekkend, oordeelt de Algemene Rekenkamer in een door haar uitgevoerd onderzoek ‘Bescherming drinkwater bij het boren naar aardwarmte’. Ook in het KIWK-project Grondwater hebben onderzoekers al aandacht gevraagd voor de risico’s van geothermie op drinkwaterbronnen.

Luchtfoto Koningsdiep

Nutriënten in beken: is een goede KRW-maatlatscore goed genoeg voor de ecologie?

Eutrofiëring - een overmaat aan stikstof en fosfaat in het water - is een bekend en terugkerend probleem in meren en plassen. De rol van eutrofiëring in beken heeft de afgelopen decennia daarentegen nauwelijks aandacht gehad. Waarschijnlijk door de aanname dat het water in beken stroomt en de nutriënten ‘vanzelf’ naar de rivieren en de zee zou verdwijnen. Onderzoekers van het KIWK-project Ecologie hebben onderzocht of die aanname wel gerechtvaardigd is. Daaruit komt volgens hen naar voren dat nutriënten wel degelijk een belangrijke sleutelfactor zijn in beken.

mest injecteren

Nieuwe versie 'Maatregel op de Kaart' (fase 2): verbeterd, verbreed en in de praktijk getoetst

‘Maatregelen op de kaart’ is een landelijke kaart (een zgn. GIS-tool) die voor ieder landbouwperceel in Nederland aangeeft welke landbouwmaatregelen agrariërs er kunnen nemen om emissies van stikstof en fosfor naar water terug te dringen. De kaart is ontwikkeld binnen het KIWK-project Nutriënten. Onlangs werd een nieuwe, verbeterde en verbrede versie van de tool opgeleverd, die ook in de praktijk is getoetst.

Poldersloot

Hoge stikstofbelasting van Nederlandse oppervlaktewateren

De stikstofbelasting in Nederlandse oppervlaktewateren is groot, en in tegenstelling tot die van het land onderbelicht. De doelen van de KRW worden in 2027 niet gehaald als de belasting niet fors wordt gereduceerd. Dat is de conclusie van een onderzoek dat is uitgevoerd in het kader van de Kennisimpuls Waterkwaliteit.

 

Appels plukken

Tijd om de vruchten te gaan plukken van (bijna) vier jaar Kennisimpuls

Op 7 april 2021 vond de derde programmabijeenkomst plaats van de Kennisimpuls Waterkwaliteit. In de bijeenkomst brachten onderzoekers en kennisgebruikers de (online) aanwezigen op de hoogte van de laatste stand van zaken in de uiteenlopende projecten die in het kader van de Kennisimpuls Waterkwaliteit lopen. Er was speciale aandacht voor de implementatie en toepassing van de resultaten. Wat blijkt? Waterbeheerders kunnen zo langzamerhand de vruchten gaan plukken van (bijna) vier jaar waterkwaliteitsonderzoek. Aan het eind van 2021 wordt de Kennisimpuls officieel afgesloten. 

Op de hoogte blijven?