Adviesbureaus haken aan bij KIWK

Op 2 april a.s. vond er een bijeenkomst plaats voor bedrijven en adviesbureaus over de Kennisimpuls Waterkwaliteit. Tijdens deze middag werd verkend welke bijdrage zij in aanvulling op de kennisinstituten kunnen leveren aan het beantwoorden van de kennisvragen van de Kennisimpuls.

Kolvoort

In de Kennisimpuls Waterkwaliteit (KIWK) werken Rijk, provincies, waterschappen, drinkwaterbedrijven, de kennisinstituten RIVM, KWR, Deltares en WUR en belanghebbende partijen aan het vergroten van het inzicht in de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater en het effect van te nemen maatregelen. Dit inzicht draagt bij aan het nemen van de juiste maatregelen om die kwaliteit te verbeteren en de biodiversiteit te vergroten.

Binnen de Kennisimpuls willen de deelnemers nadrukkelijk gebruik maken van de expertise en vaardigheden van de adviesbureaus. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het inbrengen van specialistische kennis, ondersteuning van het programmamanagement of het leggen van de verbinding naar lokale of regionale toepassingen. Binnen de KIWK-projecten  is hier financiële ruimte voor. 

Tijdens deze middag presenteerden de projectleiders van de tien KIWK-projecten in pitches de opzet en ideeën van hun project. Voor ieder van projecten zijn ideeën uitgewisseld omtrent de mogelijke bijdragen en inbreng vanuit de adviesbureaus. Hieruit kwam onder andere naar voren dat het kan gaan om het aandragen en uitvoeren van case studies / praktijkcasussen, het inwinnen van data, het leveren van eventueel ontbrekende capaciteit bij kennisinstituten, het inbrengen van regionale kennis van het watersysteem bij de cases én regionale kennis van relevante netwerken, het inzetten van operationele regionale grond- en oppervlaktewater modellen en ondersteuning bij het organiseren en het leveren van inhoudelijk inbreng.

Uitdaging

Veel aanwezigen vonden het een uitdaging om de juiste mix te vinden tussen adviesbureaus en kennisinstituten, want iedereen over al bij betrekken en inschakelen achtten de meeste aanwezigen onhaalbaar. De volgende stap is dat adviesbureaus en de projectleiders van de verschillende projecten in 1-op-1 gesprekken bekijken of en hoe ze daadwerkelijke inbreng en samenwerking gestalte kunnen om dit vervolgens met de gebruikerscommies van de verschillende projecten te bespreken.

Deel deze pagina

Houd mij op de hoogte