Deltafacts over microplastics, biociden en consumentenproducten

In het project Ketenverkenner brengen onderzoekers van KWR, Deltares, RIVM en Wageningen Environmental Research kennis bijeen over drie opkomende stofgroepen: microplastics, biociden en consumentenproducten. Begin 2021 verschijnen er Deltafacts waarin de stand van zaken omtrent deze stofgroepen kort wordt samengevat. Ze vormen de opmaat voor nader onderzoek.

Foto van spuitbus met gif tegen inzecten

Stoffen en stofgroepen kunnen de grond- en oppervlaktewaterkwaliteit in gevaar brengen. Hoewel over veel stofgroepen het voorkomen en effecten al goed in beeld zijn, is dit voor menig andere stof of stofgroep nog onvoldoende het geval, bijvoorbeeld microplastics, biociden en consumentenproducten. In het KIWK-project ketenverkenner wordt kennis bijeengebracht over aanwezigheid van deze stoffen in de waterketen, de eventuele risico’s die hieraan verbonden zijn, en welke maatregelen mogelijk zouden kunnen zijn om de emissie van deze stofgroepen naar het watermilieu te reduceren. Met de verkregen inzichten worden vragen beantwoord die gezamenlijk zijn geformuleerd met de gebruikerscommissie, bestaande uit de waterbeheerders en waterketenpartners.

Binnenkort komen zoals gezegd over de onderzochte stofgroepen Deltafacts uit, kennisdossiers met daarin een overzicht van de stofgroep en de relevantie ervan voor de waterketen, emissieroutes, kennis over het voorkomen van deze stoffen in het Nederlandse watermilieu, informatie over risico’s en over de regulering van deze stoffen. De Deltafacts vormen de opmaat voor nader onderzoek dat in 2021 verricht zal worden.

De Deltafacts verschijnen op de website van de Kennisimpuls Waterkwaliteit en op www.deltafacts.nl.

Hebt u vragen?

Voor vragen kunt u een email sturen naar Joep.van.den.broeke@kwrwater.nl

Deel deze pagina

Houd mij op de hoogte