KIWK najaar 2020: hoe staan we ervoor?

Op dinsdag 22 september jl. vond een online bijeenkomst plaats over de voortgang binnen de Kennisimpuls Waterkwaliteit. Het programma, dat eind 2021 officieel afloopt, heeft al de nodige resultaten opgeleverd, zo bleek tijdens deze dag. Tegelijkertijd moet er binnen dit ambitieuze programma ook nog veel werk worden verzet. Aan de dag deden ongeveer veertig mensen deel. Het betrof onderzoekers, voorzitters en leden van alle gebruikerscommissies en leden van de programmaleiding.

KIWK feature foto

> Download een uitgebreid verslag met links naar alle powerpointpresentaties

In de Kennisimpuls Waterkwaliteit werken Rijk, provincies, waterschappen, drinkwaterbedrijven en kennisinstituten samen aan meer inzicht in de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater en de factoren die deze kwaliteit beïnvloeden. Met de resultaten kunnen waterbeheerders en andere partijen beter de juiste maatregelen nemen om de waterkwaliteit (versneld) te verbeteren en de biodiversiteit te vergroten, is de gedachte.

De Kennisimpuls bestaat in totaal uit tien projecten. Deze gaan onder meer in op de aanwezigheid van nutriënten, gewasbeschermingsmiddelen, dierlijke geneesmiddelen, en toxische stoffen in het water. Maar er wordt ook aandacht besteed aan het (beter) afleiden van doelen voor brakke wateren, systeemkennis ecologie en aan de oorzaken van sluipende verontreiniging van het diepere grondwater. Bijzonder is dat er ook drie flankerende projecten lopen. Eén ervan richt zich op gedragsbeïnvloeding van andere partijen, waardoor kan de waterkwaliteit positief worden beïnvloed. Het project Ketenverkenner zoekt in drie stoffenketens naar aangrijpingspunten voor maatregelen om emissie naar oppervlaktewater te verminderen, waaronder microplastics en zogenoemde wash off producten. Het project Kennisvalorisatie ten slotte richt zich op de vraag hoe de resultaten van de Kennisimpuls blijvend van waarde kunnen zijn voor de praktijk van het waterkwaliteitsbeheer. Het gaat om het delen, verspreiden en borgen van de kennis en inzichten.

Dagvoorzitter Peter Schipper van de WUR bracht aan het begin van deze dag kort de aanleiding voor de Kennisimpuls in herinnering en sprak van een ‘momentumdag’. Alle projecten binnen de Kennisimpuls zijn gestart en het is nu volgens hem zaak om de vaart erin te houden. Ook memoreerde hij korte het doel van deze dag: terugblik op wat er tot dusver is gedaan en welke producten reeds zijn opgeleverd, en vooruitblikken naar het komend jaar en de producten die nog op de rol staan.Van alle projecten werd deze dag kort de voortgang gepresenteerd. Ook werden er in aparte sessies met projectleiders en  voorzitters en leden van de gebruikerscommissies ervaringen uitgewisseld over proces en inhoud. U leest er meer over in een uitgebreid verslag van deze bijeenkomst.

> Zipfile met alle presentaties van deze bijeenkomst

> Q&A, overzicht van vragen en antwoorden gesteld in de chat tijdens de online KIWK-programmabijeenkomst 22 september 2020

Hebt u vragen?

Voor vragen kunt u een email sturen naar ruijtenberg@stowa.nl

Deel deze pagina

Houd mij op de hoogte