KIWK-project Brakke Wateren komt op stoom

Binnenkort verschijnt een notitie waarin nieuwe drempelwaarden zijn afgeleid voor nutriëntengehalten voor diverse typen brakke wateren. Aan het einde van het jaar is naar verwachting ook een instrument gereed waarmee waterbeheerders betere doelen kunnen afleiden voor de gewenste ecologische toestand van de KRW.

Ranonkel

Het project ‘Brakke wateren’ is één van tien projecten in de Kennisimpuls Water. In dit project werken Deltares, Wageningen Environmental Research en B-Ware gezamenlijk aan het vergroten van inzicht in het ecologisch functioneren van brakwatersystemen en in de onderbouwing van de doelen voor brakke wateren in de Kaderrichtlijn Water.

De notitie ‘Afleiding drempelwaarden nutriënten in brakke wateren’ (gereed medio oktober) geeft waterbeheerders een betere onderbouwing voor drempelwaarden van stikstof en fosfaat in brakke wateren. Tot dusver was de normafleiding voor nutriënten in brakke wateren gebaseerd op een kleine dataset, waarbij geen onderscheid werd gemaakt tussen verschillende KRW-watertypen. In de afgelopen jaren hebben waterschappen echter veel nieuwe meetgegevens verzameld. Deze gegevens zijn in dit rapport gebruikt zijn voor de afleiding van nieuwe drempelwaarden voor stikstof en fosfaat. Deze drempelwaarden zijn afgeleid voor verschillende KRW-watertypen, waardoor er nu ook meer gedifferentieerde en gedetailleerde onderbouwing beschikbaar is voor waterbeheerders.

Fluctuaties

Ook komt binnenkort een memo beschikbaar over relatie tussen het voorkomen van macrofauna-soorten en het zoutgehalte van het water. Het zoutgehalte lijkt de belangrijkste sturende variabele voor verschillen in soortensamenstelling in brakke wateren. Hierbij is niet alleen het gemiddelde zoutgehalte van belang, maar vooral de fluctuaties hierin. Tot dusver ontbrak een uitwerking van het belang van een fluctuerend zoutgehalte voor macrofauna. In deze memo zijn de tolerantiegrenzen voor fluctuaties in zoutgehalte nader onderzocht en is een aangepaste zouttolerantielijst voor macrofauna uitgebracht.  

Tot slot: aan de Brakwater-onderzoekers is gevraagd versneld een instrument op te leveren waarmee waterschapen doelen kunnen afleiden voor brakke wateren, zodat ze dit instrument al kunnen toepassen bij het opstellen van de nieuwe generatie stroomgebiedsbeheerplannen 2021-2027 begin volgend jaar. Eén van de werkzaamheden voor dit instrument omvat de ontwikkeling van verschillende ecosysteemtoestanden voor brakke wateren.  Deze ecosysteemtoestanden omvatten de gradiënt van goed ontwikkelde toestanden (van gezonde watersystemen) tot sterk gedegradeerde (verarmde) toestanden met een slechte (water)kwaliteit. Zowel het instrument als de ecosysteemtoestanden zijn belangrijke hulpmiddelen voor de afleiding van ecologische doelen voor brakke wateren.

Hebt u vragen?

Voor vragen kunt u een email sturen naar gerben.vangeest@deltares.nl

Deel deze pagina

Houd mij op de hoogte