Mest en de Maas

Maas bij Maastricht

Het project 'Verkenning Nutriëntenaanpak Maas' heeft met het landelijk (mest)beleid voor ogen een gebiedsspecifieke uitwerking onderzocht. De gewenste aanpak door agrariërs van uit- en afspoeling van stikstof en fosfaat uit landbouwgronden is in 2018 in zeven proefgebieden geïnventariseerd. Nagegaan is welke maatregelen agrariërs - soms onder voorwaarden - kunnen nemen en wat dat zou betekenen voor de emissiereductie.

Er bestaat na deze verkenning een beter beeld bij Waterschappen (Limburg, Aa en Maas, De Dommel en Brabantse Delta) en projectbureau Maas over de regionale ervaringen met het landelijk mestbeleid. Zo is bijvoorbeeld geconstateerd dat er veel meer gedetailleerde informatie nodig is om adequaat te kunnen ingrijpen. Dat kan door meer te meten en monitoren zowel in ruimte als in tijd. Maar ook dat de negatieve mestprijs (het aanvoeren van mest levert akkerbouwers geld op) en het overnemen van land van stoppende boeren voor intensieve teelten de waterkwaliteit verslechteren. Plannen om gebiedsgericht verbeteringen door te voeren kunnen daarom alleen met meerdere (land)gebruikers en beheerders worden gemaakt.

Op basis van inspanningen en ervaringen uit het afgelopen jaar zijn ook maatregelen geformuleerd voor deze proefgebieden. Eén en ander loopt parallel aan landelijke regie op het invullen van randvoorwaarden die nodig zijn voor een succesvolle aanpak van de nutriëntenproblematiek in de planperiode 2022-2027. Mogelijk zou dit kunnen leiden tot aanvullende afspraken in bestuursovereenkomsten en/of regelgeving.

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Joachim Rozemeijer van Deltares, joachim.rozemeijer@deltares.nl

Maas bij Maastricht

Deel deze pagina

Houd mij op de hoogte