Nationale Analyse Waterkwalteit nieuwsbrief #6 verschenen

Onlangs verscheen de zesde nieuwsbrief over de voortgang van de Nationale Analyse Waterkwaliteit.

> Download de nieuwsbrief

Binnen de Delta Aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater is afgesproken dat regionale partijen (waterschappen, provincies, stakeholders) regionale analyses uitvoeren, waarin de huidige waterkwaliteit in beeld wordt gebracht. Vervolgens wordt nagegaan welke maatregelen mogelijk zijn om de waterkwaliteit te verbeteren en wat de effecten hiervan zijn. Die regionale analyses worden samengevat en samengesteld tot een beeld voor Nederland: de Nationale Analyse Waterkwaliteit.

Deze analyse geeft antwoord op de vraag wat het te verwachten resultaat is van de (mogelijke) nieuwe maatregelen vanuit regio en rijk, welke keuzen gemaakt zijn bij de uitwerking en invulling van de regionale analyses en welke afwegingen nog nodig of mogelijk zijn richting de volgende Stroomgebiedbeheerplannen voor de Kaderrichtlijn Water (eind 2021). Er wordt tevens gerapporteerd over de stand van zaken en de resultaten van andere onderwerpen uit de Delta Aanpak, zoals microplastics, gewasbescherming, medicijnresten, grondwater en drinkwater.De nationale analyse gaat uit van ‘joint fact finding’. Er vindt tijdens dit traject veel uitwisseling plaats van informatie en kennis met alle betrokken partijen (waaronder waterschappen, provincies, stakeholders, maatschappelijke organisaties, ministeries).

Nationale analyse waterkwaliteit - water testen

Hebt u vragen?

Voor vragen kunt u een email sturen naar frank.vangaalen@pbl.nl

Deel deze pagina

Houd mij op de hoogte