Onderzoekers brengen kansen en bedreigingen grondwaterkwaliteit in beeld

Onderzoekers van het KIWK-project Grondwater hebben een overzicht gemaakt van de taakverdeling rond het grondwaterbeheer onder de nieuwe Omgevingswet. Daarbij zijn ook de externe factoren in kaart gebracht die relevant zijn voor het (toekomstige) grondwaterkwaliteitsbeheer. Het document vormt de input voor fase 2 van het Grondwaterproject. Deze is in januari van dit jaar van start gegaan. 

Grondwaterbeschermingsgebied
Plaatje Grondwater

De invoering van de Omgevingswet in 2021 zorgt voor een veranderde taakverdeling rond het grondwaterbeheer. De opstellers hebben deze verandering in beeld gebracht, om daarmee zicht te krijgen op ieders (toekomstige) taken en verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij de bescherming van de kwaliteit van het grondwater.

Verder is het zo dat de Adviescommissie Water in haar Advies Grondwater (eind 2017) heeft aangegeven dat het waarborgen van de grondwaterkwaliteit steeds complexer wordt door diverse grootschalige ontwikkelingen die zich de komende decennia zullen voltrekken, zoals klimaatverandering en de energietransitie. In het advies ontbreekt echter een meer gedetailleerde inventarisatie van deze ontwikkelingen en hoe die door kunnen werken op de grondwaterkwaliteit. Vandaar dat het document ook een gedetailleerd overzicht van de grootschalige ontwikkelingen bevat die direct (via toegenomen emissies of spreiding) of indirect relevant zijn voor het grondwaterbeleid en het grondwaterkwaliteitsbeheer. Het gaat om zaken als bodemenergie, voedselvoorziening en opkomende stoffen (microverontreinigingen).

De slotconclusies van de notitie laten zien waar de aandacht in 2020 naar uitgaat. Het betreft scenario’s die inzicht geven in mogelijke combinaties van externe ontwikkelingen en een risicoanalyse van ontwikkelingen op grondwaterkwaliteit, zodat overheden kunnen anticiperen. Bron illustratie: TNO

> Download de notitie

Hebt u vragen?

Voor vragen kunt u een email sturen naar Wilko.Verweij@deltares.nl

Deel deze pagina

Houd mij op de hoogte