Project Diergeneesmiddelen: wat gebeurde er in 2020?

Begin december verscheen de KIWK-voortgangsrapportage 2020, waarin een overzicht wordt gegeven van de voortgang van de afzonderlijke projecten die lopen binnen de Kennisimpuls Waterkwaliteit. De komende weken vertellen we u graag wat er in de uiteenlopende projecten is gebeurd. Deze keer: Diergeneesmiddelen.

Foto dierenarts

De Adviescommissie Water stelde in 2016 dat de grootste opgaven voor de waterkwaliteit liggen bij het terugdringen van de emissies van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater. Maar ook actieve stoffen uit diergeneesmiddelen komen voor in oppervlaktewater en grondwater. Een goed beeld van de aanwezigheid van deze stoffen en de mogelijke effecten ervan ontbreekt echter tot dusver.

Duidelijkheid
Het KIWK-project Diergeneesmiddelen moet meer duidelijkheid verschaffen over de relatief onbekende groep stoffen uit geneesmiddelen voor dieren We vergaren kennis over de mate waarin deze een probleem vormen voor de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater. We brengen  in kaart welke andere onderzoeksprojecten er lopen, en hoe de kennis daar daaruit voortkomt (beter) ontsloten kan worden richting waterbeheerders. We vergroten het inzicht in de bronnen en routes van deze stoffen en waar er mogelijkheden zijn om in te grijpen. Uiteindelijk komen er tools voor de waterbeheerders, die ze in staat stellen zaken beter te duiden en besluiten te nemen wanneer zij geconfronteerd worden met diergeneesmiddelen.

Stand van zaken
Het project Diergeneesmiddelen is gestart op 1 januari 2020. In de beginfase van het project is gefocust op het goed over het voetlicht brengen van de huidige stand van zaken op dit gebied. We hadden hiervoor ook een fysieke workshop voorbereid in maart 2020, maar vanwege Corona moest deze worden uitgesteld. Uiteindelijk heeft er in mei een online bijeenkomst plaatsgevonden. In deze workshop is bestaande kennis over diergeneesmiddelen gedeeld, is informatie over en uit aansluitende onderzoeksprojecten gedeeld, en zijn de plannen en uitvoering van het project besproken met de leden van de gebruikerscommissie. Een verslag van de workshop is op aanvraag beschikbaar.

Meetstrategie
Uit de workshop kwam een sterke behoefte naar voren voor een protocol om de juiste meetstrategie voor diergeneesmiddelen te kunnen bepalen. Het doel van meten is bepalend voor de manier waarop een meetstrategie wordt opgezet. Daarom is een enquête uitgezet om de mogelijke vraagstellingen (met welk doel moeten we monitoren?) in kaart te brengen. De resultaten hiervan zijn verwerkt, en aan de hand hiervan wordt op dit moment een handleiding meetstrategie opgesteld.

PMT-criteria
Gedurende het onderzoek in 2020 zijn vanuit de bestaande kennis aanvullende gegevens verzameld over het gebruik van diergeneesmiddelen en de eigenschappen van de werkzame stoffen, waarbij specifiek is gekeken naar de zogenoemde PMT-criteria (mate van persistentie, mobiliteit, toxiciteit). De resultaten zijn in een database opgenomen, die als basis dient voor volgende projectwerkzaamheden. Om inzicht te verkrijgen in de mate waarin diergeneesmiddelen een probleem vormen m.b.t. persistentie, mobiliteit en toxiciteit zijn op basis van de stofeigenschappen uit de database voorspellingen voor deze stofeigenschappen gemaakt. Persistentie is de mate waarin stoffen afbreken in het milieu, mobiliteit de mate waarin stoffen zich kunnen verspreiden en de toxiciteit geeft de giftigheid aan. De resultaten komen in een deelrapport beschikbaar. Het komende jaar (2021) verschijnen diverse deelrapportages over verspreiding, de modellering en de risico’s van diergeneesmiddelen. Ook zal in 2021 een workshop worden gehouden met waterbeheerders en brancheorganisaties met als doel verdere kennisdeling.

Hebt u vragen?

Voor vragen kunt u een email sturen naar stefan.kools@kwrwater.nl

Deel deze pagina

Houd mij op de hoogte