Rekenkamer: kwaliteit drinkwater in gevaar door boren naar aardwarmte

Het Rijk beschermt de drinkwatervoorraden in de diepere ondergrond niet afdoende tegen de risico’s van het boren naar aardwarmte (geothermie). Dat is zorgwekkend, oordeelt de Algemene Rekenkamer in een door haar uitgevoerd onderzoek ‘Bescherming drinkwater bij het boren naar aardwarmte’. Ook in het KIWK-project Grondwater hebben onderzoekers al aandacht gevraagd voor de risico’s van geothermie op drinkwaterbronnen.

geothermie installatie

De belangrijkste vraag in het onderzoek was of de rijksoverheid de bescherming van drinkwaterbronnen bij de ontwikkeling van geothermie de afgelopen jaren doeltreffend heeft geregeld en uitgevoerd. Het gaat om twee nationale belangen (energie en drinkwater) die elkaar in de weg kunnen zitten, aldus de Rekenkamer. Meer dan de helft van al het Nederlandse drinkwater komt uit zoetwatervoorraden in de bodem. De winning van aardwarmte brengt volgens de opstellers van het Rekenkamerrapport reële risico’s met zich mee: bevingen, vermenging van grondwaterzones en weglekken van schadelijke vloeistoffen. Geothermie valt onder het Staatstoezicht op de Mijnen. Dat heeft meermaals corrosie in geothermieleidingen geconstateerd en in 2020 drie putten langdurig stilgelegd in verband met mogelijke lekkages, aldus De Rekenkamer.

De Rekenkamer pleit voor meer regie bij de inrichting en het beheer van de ondergrond. Het is belangrijk dat er meer samenhang komt in wet- en regelgeving.  Binnenkort debatteert de Tweede Kamer over geothermie. In het rapport wordt ook verwezen naar het Deltafact Geothermie dat is opgesteld door onderzoekers van het KIWK-project Grondwater. Ook daarin wordt aandacht gevraagd voor de mogelijke gevaren van geothermie voor (de kwaliteit van) het diepere grondwater.

Hebt u vragen?

Voor vragen kunt u een email sturen naar arnaut.van.loon@kwrwater.nl

Deel deze pagina

Houd mij op de hoogte