Resultaten pilot gebiedsgerichte aanpak nutriënten levert input op voor KIWK-project Nutriënten

In het pilotproject 'Verkenning Nutriëntenaanpak Maas-Gebiedsgericht  samenwerken' is voor zeven proefgebieden in de Maasregio onderzocht hoe het landelijke mest- en waterkwaliteitsbeleid kan worden vertaald in effectieve, gebiedsgerichte oplossingen om de uit- en afspoeling van nutriënten uit de landbouw te verminderen. De opgedane kennis en de uit het onderzoek voortvloeiende vervolgvragen worden nu meegenomen in het KIWK-project 'Nutriënten: welke maatregelen snijden hout'.  

Snijmais

Met de verkenning hebben het Rijk, de provincies Noord-Brabant en Limburg, de betrokken waterschappen, Aa en Maas, De Dommel en Brabantse Delta en het projectbureau Maas een veel beter beeld gekregen van de regionale ervaringen met het landelijk mestbeleid. Zo is bijvoorbeeld vastgesteld dat er meer gedetailleerde informatie nodig is om adequaat te kunnen ingrijpen. Maar ook dat de negatieve mestprijs (het aanvoeren van mest levert akkerbouwers geld op) en het pachten of overnemen van land van stoppende boeren voor intensieve teelten, belemmerend werken op verbetering van de waterkwaliteit. Plannen om effectief gebiedsgericht verbeteringen door te voeren op het gebied van de waterkwaliteit, kunnen daarom alleen met meerdere (land)gebruikers en beheerders worden gemaakt. De opstellers van het begeleidende rapport 'Stimuleren van nutriëntenbenutting in de landbouw' stellen verder dat een bedrijfsgerichte aanpak ook effectiever wordt als op systeem- en ketenniveau wordt gewerkt aan de transitie naar duurzame(re) vormen van landbouw, waarbij prikkels worden geïntroduceerd en belemmeringen worden weggenomen om via betere nutriëntenbenutting aan schoner water te werken.

In het project is concreet gekeken naar de maatregelen die agrariërs kunnen nemen, de voorwaarden waaronder dat kan gebeuren en wat het uiteindelijk effect is. De gebieden waar de proeven zijn uitgevoerd, zijn: Tonnekreek, Waalwijk, Nuland, Kabroekse beek, Heer Vroendal, Peelrijt en Sint Anthonis. De resultaten zijn vastgelegd in een speciale gebiedsatlas. In de analyses en bij het kwantificeren van de maatregelen is onder andere geconstateerd dat behoefte is aan meer kennis en veldinformatie om de huidige emissies, hot-spots en effectiviteit van (DAW)maatregelen beter betrouwbaar in te kunnen schatten. Deze vervolgvragen wordt onder andere opgepakt in het KIWK-project Nutriënten: welke landbouwmaatregelen snijden hout.

Meer weten?

Meer weten over dit onderzoek? Neem contact op met Peter Schipper van WUR p.schipper@wur.nl  of met Joachim Rozemeijer van Deltares. joachim.rozemeijer@deltares.nl.

Opgeleverde producten

Hebt u vragen?

Voor vragen kunt u een email sturen naar joachim.rozemeijer@deltares.nl

Deel deze pagina

Houd mij op de hoogte