ecotoxicologie

Ecologie en ecotoxicologie samen voor schoon water

Het tijdschrift Nature, Ecology and Evolution publiceerde op 15 juni 2020 het artikel Impacts of multiple stressors on freshwater biota across spatial scales and ecosystems. In het artikel werkten experts over de grenzen van de eigen vakgebieden heen aan onderzoek naar factoren die (negatieve) effecten hebben op het waterleven in meren en rivieren. De bevindingen geven aanknopingspunten voor verdere verbetering van de waterkwaliteit, waarin binnen de Kennisimpuls Waterkwaliteit aan wordt gewerkt. 

ad actie 6

Artsen en apothekers aan de slag voor schoner water

Elk jaar belandt 140.000 kilo medicijnresten in het Nederlandse oppervlaktewater. Rioolwaterzuiveringsinstallaties zuiveren een hoop, maar kunnen niet álle resten van medicijnen uit het water filteren. Ook in het drinkwater komen soms lage concentraties medicijnen voor, ondanks uitgebreide zuivering van het drinkwater. Dus is er meer nodig. En een belangrijke factor daarbij is ons eigen gedrag. Want gewoon regulier gebruik van medicatie levert de meeste vervuiling op.

KIWK feature foto

De Kennisimpuls Waterkwaliteit: van Nationale analyse naar nationale oplossingen

Eind april verscheen de Nationale analyse waterkwaliteit. De analyse laat zien hoe we er op het gebied van de waterkwaliteit voor staan. Maar ook in hoeverre Nederland met de nu voorziene maatregelen in 2027 de gestelde KRW-doelen gaat halen en waar extra inspanningen nodig zijn. Maar hoe moeten die inspanningen er precies uit gaan zien? De projecten die lopen binnen de Kennisimpuls Waterkwaliteit, dragen bij aan oplossingen. Op 16 juni staat de Nationale analyse op de agenda in de Tweede Kamer, tijdens het Algemeen Overleg Water.

Artikel toxiciteit

RIVM-Publicatie over toxische druk ‘meest gelezen artikel’

Begin mei maakte het vaktijdschrift Environmental Toxicology and chemistry (ET&C) bekend dat een RIVM-publicatie over toxiciteit één van de meest gelezen ET&C-artikelen van 2019 is. De publicatie, met een analyse van maar liefst 12.386 giftige stoffen en mengsels die waterkwaliteit beïnvloeden, brengt de gevolgen van chemische vervuiling voor het waterleven in kaart. Die kennis helpt om de ‘toxische druk’ aan te pakken en te zorgen dat de Europese waterkwaliteit beter beschermd wordt. Daar wordt in het KIWK-project Toxiciteit nu aan gewerkt.

Snijmais

Resultaten pilot gebiedsgerichte aanpak nutriënten levert input op voor KIWK-project Nutriënten

In het pilotproject 'Verkenning Nutriëntenaanpak Maas-Gebiedsgericht  samenwerken' is voor zeven proefgebieden in de Maasregio onderzocht hoe het landelijke mest- en waterkwaliteitsbeleid kan worden vertaald in effectieve, gebiedsgerichte oplossingen om de uit- en afspoeling van nutriënten uit de landbouw te verminderen. De opgedane kennis en de uit het onderzoek voortvloeiende vervolgvragen worden nu meegenomen in het KIWK-project 'Nutriënten: welke maatregelen snijden hout'.