Op de hoogte blijven?

Nieuwsbrief overzicht

Foto bij bericht verschijnen NAWK nieuwsbrief #8

Bijeenkomst KIWK-project 'Toxiciteit': hoe kunnen wetenschap en waterschap elkaar versterken?

Op 23 januari van dit jaar vond er een gebruikersbijeenkomst plaats over het KIWK-project Toxiciteit. De aanwezigen kregen een terugkoppeling over de huidige stand van zaken rond toxiciteit & oppervlaktewater in het algemeen, en het KIWK-project 'Toxiciteit' in het bijzonder. Ook werd stilgestaan bij de vraag hoe 'wetenschap en waterschap' elkaar in dit project verder kunnen versterken.

Grondwaterbeschermingsgebied

Onderzoekers brengen kansen en bedreigingen grondwaterkwaliteit in beeld

Onderzoekers van het KIWK-project Grondwater hebben een overzicht gemaakt van de taakverdeling rond het grondwaterbeheer onder de nieuwe Omgevingswet. Daarbij zijn ook de externe factoren in kaart gebracht die relevant zijn voor het (toekomstige) grondwaterkwaliteitsbeheer. Het document vormt de input voor fase 2 van het Grondwaterproject. Deze is in januari van dit jaar van start gegaan. 

Gerben van Geest

'Brakke Wateren' Uitgelicht: Hoe zout wil je het hebben?

In het KIWK-project 'Brakke Wateren' zijn onderzoekers op zoek naar het antwoord op de vraag welke factoren het ecologisch functioneren van brakke wateren bepalen. "Op basis daarvan kunnen waterschappen veel gerichter maatregelen nemen om de doelen voor dit type wateren te realiseren," aldus Deltares-onderzoeker Gerben van Geest die dit project uitvoert met Gertie Arts van Wageningen Environmental Research.

Percelen

H20 online over 'Maatregel op de kaart'

In de januari-uitgave van H2O online verscheen een artikel over de inhoud en achtergronden van 'Maatregel op de Kaart', een binnen het KIWK-project Nutriënten ontwikkeld instrument dat voor ieder landbouwperceel in Nederland kansrijke landbouwmaatregelen selecteert voor schoner grond- en oppervlaktewater.

Nieuwsbrief Toxiciteit

Nieuwsbrief Toxiciteit

Uit Europees onderzoek komt naar voren dat toxiciteit - naast nutriënten en gebrekkige hydromorfologie - een belangrijke sta in de weg is voor ecologisch gezond water. Er worden in Europa meer dan 140 duizend chemische stoffen geproduceerd, gebruikt en verhandeld. Een deel ervan komt in ons oppervlaktewater terecht.

Hoe brengen we deze stoffen in kaart? Wat zijn de effecten op het waterleven, en wat kunnen we doen om deze effecten te verminderen? In het KIWK-project Toxiciteit geven we antwoorden op deze vragen, zodat waterbeheerders gerichter maatregelen kunnen nemen.