Op de hoogte blijven?

Nieuwsbrief overzicht

Artikel toxiciteit

RIVM-Publicatie over toxische druk ‘meest gelezen artikel’

Begin mei maakte het vaktijdschrift Environmental Toxicology and chemistry (ET&C) bekend dat een RIVM-publicatie over toxiciteit één van de meest gelezen ET&C-artikelen van 2019 is. De publicatie, met een analyse van maar liefst 12.386 giftige stoffen en mengsels die waterkwaliteit beïnvloeden, brengt de gevolgen van chemische vervuiling voor het waterleven in kaart. Die kennis helpt om de ‘toxische druk’ aan te pakken en te zorgen dat de Europese waterkwaliteit beter beschermd wordt. Daar wordt in het KIWK-project Toxiciteit nu aan gewerkt.

Snijmais

Resultaten pilot gebiedsgerichte aanpak nutriënten levert input op voor KIWK-project Nutriënten

In het pilotproject 'Verkenning Nutriëntenaanpak Maas-Gebiedsgericht  samenwerken' is voor zeven proefgebieden in de Maasregio onderzocht hoe het landelijke mest- en waterkwaliteitsbeleid kan worden vertaald in effectieve, gebiedsgerichte oplossingen om de uit- en afspoeling van nutriënten uit de landbouw te verminderen. De opgedane kennis en de uit het onderzoek voortvloeiende vervolgvragen worden nu meegenomen in het KIWK-project 'Nutriënten: welke maatregelen snijden hout'.  

Voortgangsrapportage KIWK

Voortgangsrapportage Kennisimpuls Waterkwaliteit 2019

Wilt u meer weten over de stand van zaken van de Kennisimpuls en de afzonderlijke projecten? De voortgangsrapportage KIWK 2019 beschrijft de voortgang van de afzonderlijke projecten die lopen binnen de Kennisimpuls Waterkwaliteit, vanaf de start tot eind 2019. Ook geeft de rapportage per project een vooruitblik op de werkzaamheden en speerpunten van 2020. De rapportage zal gedurende de looptijd van het programma jaarlijks verschijnen.

Foto bij bericht verschijnen NAWK nieuwsbrief #8

Bijeenkomst KIWK-project 'Toxiciteit': hoe kunnen wetenschap en waterschap elkaar versterken?

Op 23 januari van dit jaar vond er een gebruikersbijeenkomst plaats over het KIWK-project Toxiciteit. De aanwezigen kregen een terugkoppeling over de huidige stand van zaken rond toxiciteit & oppervlaktewater in het algemeen, en het KIWK-project 'Toxiciteit' in het bijzonder. Ook werd stilgestaan bij de vraag hoe 'wetenschap en waterschap' elkaar in dit project verder kunnen versterken.

Grondwaterbeschermingsgebied

Onderzoekers brengen kansen en bedreigingen grondwaterkwaliteit in beeld

Onderzoekers van het KIWK-project Grondwater hebben een overzicht gemaakt van de taakverdeling rond het grondwaterbeheer onder de nieuwe Omgevingswet. Daarbij zijn ook de externe factoren in kaart gebracht die relevant zijn voor het (toekomstige) grondwaterkwaliteitsbeheer. Het document vormt de input voor fase 2 van het Grondwaterproject. Deze is in januari van dit jaar van start gegaan.