Afleiding van drempelwaarden voor nutriënten in brakke wateren

Geplaatst op: 23 december 2020

Dit rapport bevat nieuwe, meer gedifferentieerde drempelwaarden voor de (maximale) concentraties stikstof en fosfaat in uiteenlopende brakke wateren. Dit geeft waterbeheerders handvatten voor het vaststellen en realiseren van waterkwaliteitsdoelen voor dit type water.

Achtergrond

Al enkele jaren geleden werd er een gebrek in kennis geconstateerd op het gebied van brakwaterecologie. Effecten van getroffen maatregelen om de brakwaterecologie te verbeteren, bleven uit, zonder goed te begrijpen wat er ontbrak. In het KIWK-project ‘Brakke wateren’ werken Deltares, Wageningen Environmental Research en B-Ware gezamenlijk aan het vergroten van inzicht in het ecologisch functioneren van brakwatersystemen en in de onderbouwing van de doelen voor brakke wateren in de Kaderrichtlijn Water.

Dit rapport ‘Afleiding drempelwaarden nutriënten in brakke wateren’ geeft waterbeheerders een betere onderbouwing voor drempelwaarden van stikstof en fosfaat in brakke wateren. Zes waterschappen hebben de afgelopen decennia veel data verzameld die de basis vormen voor een goede onderbouwing van nieuwe drempelwaarden voor stikstof en fosfaat. Deze drempelwaarden zijn afgeleid voor verschillende KRW-brakwatertypen, waardoor er nu ook een meer gedifferentieerde en gedetailleerde onderbouwing beschikbaar is voor waterbeheerders.

Deel deze pagina