Analyse van de bijdrage van verschillende emissieroutes van gewasbeschermingsmiddelen aan de waterkwaliteit

Geplaatst op: 23 juni 2020

Eén van de speerpunten uit de Delta Aanpak Waterkwaliteit is de aanpak van gewasbeschermingsmiddelen. Om aanknopingspunten voor een effectieve aanpak te vinden, is in het KIWK-project Gewasbeschermingsmiddelen als eerste stap de state-of-the-art kennis geïnventariseerd over de emissieroutes die de oorzaak zijn van waterkwaliteitsproblemen met gewasbeschermingsmiddelen. Dit heeft geresulteerd in het rapport 'Analyse van de bijdrage van verschillende emissieroutes van gewasbeschermingsmiddelen aan de waterkwaliteit'.

Het onderzoeksrapport geeft een helder overzicht van de beschikbare kennis over de gewasbeschermingsmiddelen naar oppervlaktewater en grondwater. Uit de inventarisatie blijkt welke emissieroutes de belangrijkste bijdragen leveren aan de emissies naar water en de milieurisico’s. Het bevestigt ook de bevindingen van de in 2019 verschenen Tussenevaluatie Gezonde Groei Duurzame Oogst, namelijk dat er nog veel onzekerheden zijn over het relatieve belang voor de waterkwaliteit van de verschillende emissieroutes, zoals afspoeling vanaf percelen, spuitdrift, drainage en erfemissies.

Voor het grondwater komt naar voren dat de meetresultaten van de huidige grondwatermeetnetten vaak geen eenduidige relatie leveren tussen het gebruik en het voorkomen van stoffen in het grondwater. De tweede fase van het KIWK-project gewasbeschermingsmiddelen zal daarom meer specifiek inzoomen op de tot nu toe onbekende emissieroutes naar oppervlaktewater en meetstrategie voor grondwater en daarmee handvatten bieden aan waterbeheerders en boeren om deze emissie te verminderen.

Deel deze pagina