Effecten van zoutgehalte op macrofauna

Geplaatst op: 23 december 2020

Dit rapport bevat de resultaten van een studie met als doel de tolerantie van macrofaunasoorten in de Nederlandse niet-zoete wateren voor zoutgehalten en fluctuaties in zoutgehalten beter in beeld te brengen. De studie is uitgevoerd als onderdeel van het KIWK-project ‘Brakke Wateren’.

Achtergrond

Het zoutgehalte van het water is een belangrijke sleutelfactor voor aquatisch ongewervelde dieren (aquatische macrofauna). De zoutconcentratie in het water heeft een direct effect op de fysiologie van ongewervelden en grijpt daardoor in op factoren als overleving, groei en reproductie. De grenswaarden waarbij de invloed van zoutgehalte merkbaar wordt en resulteert in het verdwijnen of verschijnen van soorten, zijn echter minder duidelijk.

Het doel van deze studie is het beter in beeld brengen van de tolerantie van macrofaunasoorten in de Nederlandse niet-zoete wateren voor zoutgehalten en fluctuaties in zoutgehalten. Hiervoor werd een twee-sporenaanpak gevolgd:

  1. Verkenning van beschikbare literatuur over de gevoeligheid van macrofauna voor chloride-concentraties en -fluctuaties in Nederlandse oppervlaktewateren.
  2. Data-analyse van recente macrofaunagegevens verzameld door de waterbeheerders in het kader van routinematige ecologische monitoring om de huidige gevoeligheid van macrofauna voor chloride in de Nederlandse niet-zoete wateren in beeld te brengen.

Uit de geanalyseerde gegevens volgt een overzicht van de tolerantiegrenzen voor chloride voor macrofaunataxa van de Nederlandse brakke binnenwateren.

Deel deze pagina