Maatregel op de Kaart: Kansrijke landbouwmaatregelen per perceel voor schoner grond- en oppervlaktewater

Geplaatst op: 13 May 2020

De kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater in Nederland is de afgelopen decennia weliswaar verbeterd, maar is op veel plekken nog niet op orde. Om het nemen van maatregelen makkelijker te maken is binnen het KIWK-project Nutriënten het instrument 'Maatregel op de kaart' een kaart ontwikkeld. Dit geeft voor elk landbouwperceel in Nederland aan welke maatregelen kansrijk zijn.

De kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater in Nederland is de laatste decennia sterk verbeterd. De laatste jaren stagneert deze verbetering echter, terwijl in veel wateren de doelen voor ecologisch gezond water nog niet worden gehaald. Dat komt onder meer door de hoge nutriëntenbelasting vanuit het landelijk gebied. Vanuit de landbouwsector zijn extra inspanningen nodig, bovenop de verplichte maatregelen vanuit het mestbeleid.

Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) heeft in juni 2017 een lijst met 99 landbouwmaatregelen vastgesteld in het Bestuurlijk Overleg Open Teelten en veehouderij (BOOT) om emissies van nutriënten en bestrijdingsmiddelen naar water terug te dringen. Maar het uitvoeren van deze ‘BOOT-maatregelen’ door boeren, waterbeheerders en landbouwadviseurs blijkt lastig. Om te beginnen vanwege het grote aantal maatregelen, maar ook omdat niet altijd duidelijk is waar welke maatregelen effectief zijn. Een gerichter advies is daarom essentieel. Welke maatregelen zijn gezien de kenmerken van het perceel echt kansrijk om emissie van stikstof en fosfor naar water terug te dringen?

Om dit probleem op te lossen heeft het project ‘Maatregel op de Kaart’, onderdeel van het KIWK-project Nutriënten een landelijke maatregelenkaart gemaakt. Deze kaart geeft voor ieder landbouwperceel in Nederland een inspiratielijst met kansrijke BOOT-maatregelen voor het verminderen van de emissie van stikstof en fosfor naar grond- en oppervlaktewater. Welke maatregelen dat zijn hangt af van de kenmerken van het perceel. Welk gewas wordt er geteeld? Wat is het bodemtype? Grenst het perceel aan de sloot? Is het perceel voorzien van buisdrainage? Welke helling heeft het perceel? Etcetera.

De maatregelenkaart is gemaakt op basis van openbare data en is dan ook voor iedereen beschikbaar, namelijk als Shapefile die kan worden ingelezen in geografische informatiesystemen. In 2020 wordt de kaart verder ontwikkeld en getoetst. Deze tweede fase van het project vindt plaats in samenhang met andere initiatieven op het vlak van landbouw en maatregelen, zoals de Kansenkaart en de BedrijfsWaterwijzer.

Online Viewer

De eerste succesvolle toepassing is inmiddels een feit. De voor iedereen beschikbare maatregelenkaart is te downloaden en te gebruiken als Shapefile, maar ook online te bekijken via een door het NMI ontwikkelde viewer. Gebruikers kunnen hier met een simpele klik op een perceel de bijbehorende inspiratielijst met maatregelen zien.

> Download Notitie over de opzet, de uitleg en het gebruik van de maatregelenkaart

> Download de opgeleverde Shapefile

> Bekijk Maatregelen op de kaart de online webviewer

Let op: Webviewer opent alleen in Chrome en Firefox, niet in Internet Explorer.

Deel deze pagina