Strategisch plan voor de ontwikkeling van tools voor bewustwording en advies aan agrariërs voor verbeteren van de waterkwaliteit

Geplaatst op: 23 december 2020

De afgelopen jaren zijn diverse tools ontwikkeld om agrariërs te stimuleren maatregelen te nemen die bijdragen aan de DAW-doelen. Deze studie - onderdeel van het KIWK-project Nutriënten - beschrijft en evalueert de tien meest gebruikte instrumenten en beoogt daarmee richting te geven aan een verdere samenwerking tussen ontwikkelaars en een mogelijke integratie van de tools.

Achtergrond

In 2013 is het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) van start gegaan om een bijdrage te leveren aan de wateropgaven in Nederland: voldoende water van goede (ecologische) kwaliteit. Vanuit het DAW-programma worden agrarisch ondernemers nu gestimuleerd en gefaciliteerd om met een water- en bodemgerichte bedrijfsvoering te werken aan duurzame oplossingen voor de wateropgaven.

De afgelopen jaren zijn diverse tools ontwikkeld om agrariërs te stimuleren maatregelen te nemen die bijdragen aan de DAW-doelen. Deze tools zijn alle vanuit een eigen doelstelling en motivatie ontwikkeld. De meeste tools hebben echter overheidssubsidie nodig om te kunnen blijven bestaan en/of door te ontwikkelen. Daarnaast is er het risico dat een veelheid aan tools niet leidt tot een gewenste eenduidigheid, een gedeelde kennisbasis bij de verschillende belanghebbenden en een kwaliteitsverbetering. Vanuit die achtergrond is het gewenst dat de ontwikkeling en toepassing van tools wordt gestroomlijnd, en waar dit relevant is dat tools fuseren. Dit vraagt om regie vanuit opdrachtgevers en een nauwere samenwerking tussen tool-ontwikkelaars.

Deze studie beschrijft en evalueert de tien meest gebruikte instrumenten en beoogt daarmee richting te geven aan een verdere samenwerking tussen ontwikkelaars en een mogelijke integratie van de tools. Een samenwerking die leidt tot uniformering en kwaliteitsverbetering. We voorzien dat hiermee een impuls kan worden gegeven aan de verdieping en verbreding van kennis die nodig is om de doelen van het DAW te verwezenlijken.

Deel deze pagina