Thema's

Ranonkel

Brakke wateren: hoe zout kan het worden?

We weten op dit ogenblik weinig over het ecologisch functioneren van brakke wateren in ons land. In dit project willen we weten hoe brakke ecosystemen werken en wat daarin de bepalende factoren zijn. De focus ligt op regionale wateren waar brakwaternatuur wordt nagestreefd.

Biggetje krijgt vaccinatie

Diergeneesmiddelen: bronnen, routes en risico's

De chemische waterkwaliteit in Nederland moet beter. Deze kwaliteit wordt onder meer bepaald door diergeneesmiddelen. In dit project willen we grip krijgen op de bronnen en routes van deze middelen, en de risico's voor het watermilieu.

stekelbaars

Ecologische kwaliteit: meer dan een goede waterkwaliteit

De ecologische waterkwaliteit wordt bepaald door een ingewikkeld samenspel van niet-levende (abiotische) en levende (biotische) factoren. In dit project verbeteren we de kennis over dit samenspel en kwantificeren we deze relaties. Hiermee geven we concrete handvatten voor maatregelen om de ecologische waterkwaliteit versneld te verbeteren.

Gedragswetenschappen

Gedragswetenschappen: anders omgaan met water

Waterkwaliteit is niet iets van waterbeheerders alleen. We zijn met elkaar verantwoordelijk voor een goede waterkwaliteit. Hoe zorgen we dat mensen hun gedrag aanpassen ten gunste van de waterkwaliteit? In het project ‘Gedragskennis’ zoeken we naar het antwoord op deze vraag.

Spuiten

Gewasbescherming: minder middelen naar het water

Welke invloed hebben emissieroutes van gewasbeschermingsmiddelen op de waterkwaliteit? De kennis daarover vergroten we in dit project. Dat leidt tot effectievere maatregelen en – als deze genomen worden – tot een betere kwaliteit van oppervlaktewater en grondwater.

Bord grondwater

Goed Grondwater nu: schoon drinkwater straks

Grondwater is een belangrijke bron voor drinkwater, maar ook voor beregening. De toekomst van ons grondwater is ongewis. Gaat een langdurige lage verontreiniging uiteindelijk problemen geven voor de kwaliteit ervan? Waterbeheerders hebben kennis en instrumenten nodig om de grondwaterkwaliteit te bewaken. Die worden in dit project ontwikkeld.

waterlelie

Ketenverkenner: minder emissies

Wat niet in het water zit, hoef je er ook niet uit te halen. Naast end-of-pipe maatregelen ter verbetering van de waterkwaliteit, is het raadzaam te onderzoeken hoe je de emissie van stoffen eerder in de keten kunt terugdringen, bijvoorbeeld bij de productie en het gebruik. Voor welke stofgroepen er kansen en oplossingen liggen voor zo’n ketenbenadering, wordt binnen het project ‘Ketenverkenner’ onderzocht. Het project is onderdeel van de Kennisimpuls Waterkwaliteit (KIWK).

Koeien

Nutriënten: welke landbouwmaatregelen snijden hout?

De bijdrage vanuit de landbouw aan de nutriëntenbelasting van onze wateren is groot. In dit project onderzoeken we de effecten van maatregelen die boeren kunnen nemen. Maar ook hoe we de resultaten van monitoring en systeemkennis in kunnen zetten voor meer waterbewustzijn onder, en handelingsperspectieven voor agrariërs. En voor handhaving.

cvc

Toxiciteit. Effecten en maatregelen

Er worden in Europa meer dan 170 duizend chemische stoffen geproduceerd, gebruikt en verhandeld. Een deel ervan komt in ons oppervlaktewater terecht. Hoe brengen we deze stoffen in kaart? Wat zijn de effecten op het waterleven en op de gebruiksfuncties van water, en wat kunnen we doen om deze effecten te verminderen? In dit project hebben we antwoorden gegeven op deze vragen, zodat waterbeheerders gerichter maatregelen kunnen nemen.

puzzelstukjes

Valorisatie. Scoren met kennis

We willen dat de in de kennis die wordt opgedaan in de Kennisimpuls, zijn weg vindt naar de praktijk en daar ook zijn nut bewijst. Dat vraagt om een gecoördineerde aanpak voor het uitwisselen, benutten en borgen ervan. Het project Kennisvalorisatie zorgt dat dit gebeurt.

nationale analyse

Nationale Analyse Waterkwaliteit

Rijk en regio zijn druk bezig met het maken en uitvoeren van maatregelen om de ecologische waterkwaliteit te verbeteren. In de Nationale Analyse Waterkwaliteit is onderzocht wat de verschillende maatregelen op kunnen leveren voor het verbeteren van de ecologische waterkwaliteit en de te behalen doelen van de Kaderrichtlijn Water. Deze analyse is afgerond voordat de plannen voor de derde tranche van de Stroomgebiedbeheerplannen (SGBP3) waren vastgesteld door Rijk en regio zodat de plannen eventueel nog bijgesteld konden worden.