Gewasbescherming: effectieve emissiereductie

Wat is de bijdrage van uiteenlopende emissieroutes van gewasbeschermingsmiddelen aan de waterkwaliteit? Als we dat weten, kunnen we effectieve(re) maatregelen nemen. In dit project ontwikkelen we een gebruiksvriendelijke tool die inzicht geeft in emissieroutes en daaraan te koppelen maatregelen.

Spuiten

Wat is het probleem?

In ons oppervlaktewater worden voortdurend (resten van) gewasbeschermingsmiddelen aangetroffen in concentraties die de waterkwaliteitsnormen overschrijden. In bepaalde regio’s is sprake van problemen met specifieke stoffen. Deze stoffen zijn in een aantal gevallen gerelateerd aan de daar voorkomende dominante teelt en/of agrarische activiteiten. De normoverschrijdingen kunnen leiden tot effecten in het aquatisch milieu en problemen veroorzaken met de drinkwatervoorziening.

In de Delta-Aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater (DAWZ) is besloten een extra impuls te geven aan verbetering van de waterkwaliteit om ervoor te zorgen dat de waterkwaliteitsdoelen gehaald worden. Eén van de speerpunten uit de DAWZ is de aanpak van gewasbeschermingsmiddelen. We weten op dit ogenblik niet goed welke emissies en emissieroutes vooral verantwoordelijk zijn voor de huidige waterkwaliteitsproblemen met een aantal specifieke stoffen.

Wat gaan we doen?

In het project gaan we bestaande, deels versnipperde kennis met betrekking tot de bijdrage van verschillende emissieroutes inventariseren. De inventarisatie van routes richt zich op het werken met gewasbeschermingsmiddelen in de agrarische praktijk: in de kas, op het erf en op de percelen. We maken een selectie van probleemstoffen aan de hand van monitoringresultaten. Voor deze selectie brengen we de belangrijkste emissieroutes in kaart gebracht.

Samenvattend: in dit project staat het verzamelen van deels versnipperde kennis centraal, om de belangrijkste emissieroutes, kennishiaten en maatregelen te benoemen die het verschil kunnen maken bij waterkwaliteitsverbetering op dit punt. Het project sluit aan op de uitkomsten van de Tussenevaluatie van de Nota Duurzame Gewasbescherming (Gezonde Groei, Duurzame Oogst; medio 2019).

Wat levert het op?

Aan het einde van het project is er een gebruiksvriendelijke tool die kwantitatief inzicht geeft in de verschillende emissieroutes en daaraan te koppelen maatregelen voor emissiereductie. Dit biedt waterbeheerders handvatten bij het nemen van effectieve maatregelen om op korte termijn waterkwaliteitsverbetering te bewerkstelligen.

Alle (tussen)resultaten van dit project vindt u onder het tabblad 'Resultaten' in het hoofdmenu van de website.

Gebruikerscommissie

Marcel van den Berg

Rijkswaterstaat

Aaldrik Tiktak

Planbureau voor de Leefomgeving

Maarten van der Ploeg

RIWA

Dennis Kalf

Rijkswaterstaat WVL

Marian van Dongen

Hunze & Aa's

Anton Dries

Provincie Drenthe

Henk Bouwman

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Joan Meijerink

Waterschap Zuiderzeeland

Ton van der Putten

Waterschap Rivierenland

Arina Nikkels

Waterschap Vallei en Veluwe

Heleen van Rootselaar

Ministerie van LNV

Niels Lenting

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Jaco van Bruchem

LTO

Klaas Jilderda

Nefyto

Janco van Gelderen

Provincie Utrecht

 

 

Onderzoekers:

 

Anja Verschoor

RIVM

Roel Kruijne

WUR

Marcel Wenneker

WUR

Jasperien van de Weert

Deltares

Arnaut van Loon

KWR

Hebt u vragen?

Voor vragen kunt u een email sturen naar marcel.wenneker@wur.nl