Nationale Analyse Waterkwaliteit

Rijk en regio zijn druk bezig met het maken en uitvoeren van maatregelen om de ecologische waterkwaliteit te verbeteren. De grote vraag is: wat leveren al deze plannen voor het verbeteren van de ecologische waterkwaliteit en de te behalen doelen? In dit project, Nationale Analyse Waterkwaliteit, proberen we hier zo goed mogelijk antwoord op te geven en geven we aan welke opgaven er (nog) over blijven.

nationale analyse

De Nationale Analyse Waterkwaliteit informeert het Rijk, de Tweede kamer, regionale overheden, stakeholders en maatschappij over de voortgang en resultaten van het waterkwaliteitsbeleid. Hiervoor worden onder andere de regionale waterkwaliteitsanalyses voor de Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater op nationaal niveau samengebracht en doorgerekend op doelbereik voor de Kaderrichtlijn Water. Samen met de inbreng van kennis en informatie door kennisinstituten is dit de kennisbasis voor het maken van bestuurlijke keuzes door rijk en regio.

Wat gaan we doen?

Binnen de Delta Aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater is afgesproken dat regionale partijen (waterschappen, provincies, stakeholders) regionale analyses uitvoeren, waarin de huidige waterkwaliteit in beeld wordt gebracht. Vervolgens wordt nagegaan welke maatregelen mogelijk zijn om de waterkwaliteit te verbeteren en wat de effecten hiervan zijn. Die regionale analyses worden samengevat en samengesteld tot een beeld voor Nederland: de Nationale Analyse Waterkwaliteit. Deze analyse geeft antwoord op de vraag wat het te verwachten resultaat is van de (mogelijke) nieuwe maatregelen vanuit regio en rijk, welke keuzen gemaakt zijn bij de uitwerking en invulling van de regionale analyses en welke afwegingen nog nodig of mogelijk zijn richting de volgende Stroomgebiedbeheerplannen voor de Kaderrichtlijn Water (eind 2021). Er wordt tevens gerapporteerd over de stand van zaken en de resultaten van andere onderwerpen uit de Delta Aanpak, zoals microplastics, gewasbescherming, medicijnresten, grondwater en drinkwater.De nationale analyse gaat uit van ‘joint fact finding’. Er vindt tijdens dit traject veel uitwisseling plaats van informatie en kennis met alle betrokken partijen (waaronder waterschappen, provincies, stakeholders, maatschappelijke organisaties, ministeries).

Wat levert het op?

De resultaten komen in de tweede helft van 2019 beschikbaar in de vorm van een digitale kennisbasis als onderdeel van deze website. Begin 2020 volgt publicatie van het eindrapport.

Hebt u vragen?

Voor vragen kunt u een email sturen naar mieke.berkers@pbl.nl